The 25 worst passwords of 2011

password
123456
12345678
qwerty
abc123
monkey
1234567
letmein
trustno1
dragon